Đấu giá gạo tẻ dự trữ quốc gia tại Hải Dương

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Hải Dương thông báo bán đấu giá tài sản do Cục dự trữ khu vực Hải Hưng ủy quyền như sau: