Đấu giá cổ phần Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dưong

(BĐT) - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo bán đấu giá cổ phần Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dưong như sau:

Tên doanh nghiệp đấu giá: Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dưong

Địa chỉ: Đường Tân Dân, phường Việt Hòa, TP. Hải Dương

Ngành nghề kinh doanh: Kiểm định phương tiện cơ giới đường bộ

Vốn điều lệ dự kiến: 61.649.440.000 đồng

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 10.300 đồng/cổ phần

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 1.458.710 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 1.458.710 cổ phần

Điều kiện tham gia dự đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ 8h30 ngày 31/05/2018 đến 15h30 ngày 21/06/2018 (Sáng từ 8h30 – 12h00; chiều từ 13h00 – 17h00 các ngày làm việc)

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 26/06/2018

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian: 08h30 ngày 28/06/2018

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 29/06/2018 đến 16 giờ ngày 07/07/2018

Thời gian hoàn tiền đặt cọc: Từ ngày 02/07/2018 đến ngày 05/07/2018