Đấu giá cổ phần Tổng công ty Viglacera

Thông báo đấu giá bán cổ phần ra công chúng của Tổng công ty Viglacera - CTCP

- Tên tổ chức đấu giá: Tổng công ty Viglacera - CTCP

- Địa chỉ: Tòa nhà Viglacera, số 1 Đại lộ Thăng Long, Hà Nội

- Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng; Kinh doanh bất động sản; …

- Vốn điều lệ: 2.645.000.000.000 đồng

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

- Giá khởi điểm: 11.700 đồng/cổ phần

- Số cổ phần đưa ra đấu giá: 30.000.000 cổ phần

- Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 30.000.000 cổ phần

- Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ 08 giờ 30 phút ngày 28/06/2016 đến 15 giờ 30 phút ngày 21/07/2016 (Sáng từ 08h30 – 11h30; chiều từ 13h30 - 17h00 các ngày làm việc)

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá

- Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 26/07/2016

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

- Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 28/07/2016

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 29/07/2016 đến 16 giờ ngày 06/08/2016

- Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 01/08/2016 đến ngày 04/08/2016