Đấu giá cổ phần Tổng Công ty Phát triển Khu Công nghiệp (SONADEZI)

(BĐT) - Thông báo đấu giá bán cổ phần của Tổng Công ty Phát triển Khu Công nghiệp (SONADEZI)

Doanh nghiệp phát hành: Tổng Công ty Phát triển Khu Công nghiệp (SONADEZI)

Doanh nghiệp chủ sở hữu: Công ty mẹ - Tổng Công ty Phát triển Khu Công nghiệp

Giới thiệu về doanh nghiệp:  Xây dựng nhà các loại ; Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (không bao gồm kinh doanh quán bar, không hoạt động tại trụ sở);

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê…

Vốn điều lệ: 3.765.000.000.000

Khối lượng cổ phần đấu giá: 131.334.100

Giá trị cổ phần đấu giá   

Lần đấu giá: 1

Thời gian đấu giá: 30/12/2015

Giá khởi điểm: 10.500

Số mức giá: 1

Bước khối lượng: 100

Bước giá: 100

Khối lượng tối thiểu: 100

Khối lượng tối đa: 131.334.100

Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua: 131.334.100

Ngày phát hành: 30/12/2015

Tài liệu đính kèm