Đấu giá cổ phần Tổng Công ty Miền Trung - COSEVCO

Đấu giá bán cổ phần của Tổng Công ty Miền Trung - CTCP do Tổng Công ty Đầu tư Phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam – TNHH Một thành viên sở hữu.

Thông báo việc tổ chức đấu giá bán cổ phần của Tổng Công ty Miền Trung - CTCP do Tổng Công ty Đầu tư Phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam – TNHH Một thành viên nắm giữ như sau:

1. Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Tổng Công ty Miền Trung – CTCP (COSEVCO).

 2.  Địa chỉ: Số 517 Trần Cao Vân, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng.

3.  Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất kinh doanh xi măng, clinker, sửa chữa thiết bị máy móc và hoạt động kinh doanh khác.

4.  Vốn điều lệ: 450.000.000.000 đồng (Bốn trăm năm mươi tỷ đồng).

5.  Số lượng cổ phần bán đấu giá: 20.542.624 (Hai mươi triệu năm trăm bốn mươi hai ngàn sáu trăm hai mươi bốn) cổ phần.

6. Mệnh giá: 10.000 (Mười ngàn) đồng/ cổ phần.

7. Giá khởi điểm: 10.601 (Mười ngàn sáu trăm lẻ một) đồng/ cổ phần.

8.  Điều kiện tham dự đấu giá : nhà đầu tư là tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội và cá nhân trong, ngoài nước theo quy định.

9.  Thời gian cung cấp thông tin về đợt đấu giá, nộp đơn và tiền đặt cọc dự kiến: từ ngày 26/10/2016.

10.  Thời gian và địa điểm đấu giá dự kiến : 09 giờ 00 ngày 23/11/2016.