Đấu giá cổ phần Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP

(BĐT) - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo bán đấu giá cổ phần Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP do Bộ Giao thông Vận tải sở hữu như sau:

Tên tổ chức sở hữu quyền mua: Bộ Giao thông Vận tải

Tên tổ chức phát hành: Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP

Địa chỉ:       Số 200 phố Nguyễn Sơn, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội

Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh vận tải hàng không

Vốn điều lệ: 12.275.337.780.000 đồng

Giá khởi điểm:      6.026 đồng/quyền mua

Thông tin về quyền mua cổ phiếu:

+ Giá mua cổ phiếu phát hành thêm: 10.000 đồng/cổ phiếu

+ Tỷ lệ thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm: 15,5753% (100 quyền mua sẽ được mua 15,5753 cổ phiếu phát hành thêm với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị)

Số lượng quyền mua đưa ra đấu giá: 371.533.127 quyền mua

Số quyền mua người nước ngoài được phép mua:         371.533.127 quyền mua

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ 8h00 ngày 18/04/2018 đến 15h30 ngày 15/05/2018 (Sáng từ 8h00 - 12h00; chiều từ 13h00 - 17h00 các ngày làm việc)

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian:          Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 18/05/2018

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian:          08h30 ngày 22/05/2018

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua quyền mua: Từ ngày 23/05/2018 đến 16 giờ ngày 01/06/2018

Thời gian hoàn tiền đặt cọc:    Từ ngày 24/05/2018 đến ngày 29/05/2018