Đấu giá cổ phần Tổng công ty 36

Thông báo đấu giá bán cổ phần lần đầu ra bên ngoài của Tổng công ty 36 - Công ty TNHH MTV

- Tên tổ chức đấu giá: Tổng công ty 36 - Công ty TNHH MTV

- Địa chỉ: Số 141 Hồ Đắc Di - phường Nam Đồng - quận Đống Đa - Hà Nội

- Ngành nghề kinh doanh: Xây dựng các công trình dân dụng, an ninh quốc phòng; Sản xuất vật liệu xây dựng; Rà phá bom mìn...

- Vốn điều lệ dự kiến sau cổ phần hóa: 430.000.000.000 đồng (Bốn trăm ba mươi tỷ đồng)

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

- Giá khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phần

- Số cổ phần đưa ra đấu giá: 4.300.000 cổ phần

- Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 4.300.000 cổ phần

Điều kiện tham dự đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

- Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ 08 giờ 30 phút ngày 17/03/2016 đến 15 giờ 30 phút ngày 07/04/2016 (Sáng từ 08h30 – 11h30; chiều từ 13h30 - 17h00 các ngày làm việc)

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá

- Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 12/04/2016

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

- Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 14/04/2016

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 15/04/2016 đến ngày 23/04/2016

- Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 18/04/2016 đến ngày 21/04/2016