Đấu giá cổ phần Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương

Thông báo bán đấu giá cổ phần Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương

Mã CK: 5379

Doanh nghiệp phát hành: Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương

Doanh nghiệp chủ sở hữu: Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn - TNHH Một thành viên

Giới thiệu về doanh nghiệp: Huy động vốn ngắn hạn, trung hạn và dài hạn với các hình thức tiền gửi có kỳ hạn, không kỳ hạn, chứng chỉ tiền gửi; Tiếp nhận vốn ủy thác đầu tư và phát triển của các tổ chức tín dụng trong nước; Vay vốn các tổ chức tín dụng khác; Cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn đối với các tổ chức và cá nhân tùy theo tính chất và khả năng nguồn vốn; Chiết khấu thương phiếu, trái phiếu và giấy tờ có giá; Hùn vốn liên doanh và mua cổ phần theo pháp luật hiện hành;....

Vốn điều lệ: 3.080.000.000.000

Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá: 10.754.228

Giá trị cổ phần đấu giá   

Lần đấu giá: 1

Thời gian đấu giá: 05/08/2016

Giá khởi điểm: 9.757 

Số mức giá: 1

Bước khối lượng: 1

Bước giá: 1

Khối lượng tối thiểu: 100      

Ngày phát hành: 05/08/2016

Địa điểm: Sở GDCK Thành phố Hồ Chí Minh