Đấu giá cổ phần Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam do Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước sở hữu

Thông báo đấu giá bán cổ phần của Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam do Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước sở hữu

- Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước

- Tên tổ chức phát hành: Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam

- Địa chỉ: Số 88 Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

- Ngành nghề kinh doanh: Hoạt động huy động vốn; Hoạt động tín dụng; Hoạt động kinh doanh ngoại hối và cung ứng dịch vụ ngân hàng; Hoạt động đầu tư kinh doanh chứng khoán; ....

- Vốn điều lệ: 11.750.000.000.000 đồng

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

- Giá khởi điểm: 11.700 đồng/cổ phần

- Số cổ phần đưa ra đấu giá: 2.402.325 cổ phần

- Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: Căn cứ theo Quy chế bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam

- Hình thức đấu giá: Đấu giá cả lô, theo đó mỗi nhà đầu tư phải đăng ký mua toàn bộ số cổ phần chào bán (2.402.325 cổ phần)

- Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ 08 giờ 00 phút ngày 29/09/2016 đến 15 giờ 30 phút ngày 19/10/2016 (Sáng từ 08h00 – 12h00; chiều từ 13h30 - 17h00 các ngày làm việc)

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá

- Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 24/10/2016

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

- Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 26/10/2016

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 27/10/2016 đến 16 giờ ngày 05/11/2016

- Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 28/10/2016 đến ngày 02/11/2016