Đấu giá cổ phần Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong

Thông báo đấu giá bán cổ phần của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong do Tổng Công ty Viễn thông Mobifone sở hữu

- Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng Công ty Viễn thông Mobifone

- Tên tổ chức phát hành cổ phần: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong

- Địa chỉ: Số 57 Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Ngành nghề kinh doanh: Huy động vốn; Hoạt động tín dụng; Dịch vụ thanh toán và ngân quỹ; Các dịch vụ ngân hàng khác....

- Vốn điều lệ: 5.550.000.000.000 đồng

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

- Giá khởi điểm: 8.900 đồng/cổ phần

- Số cổ phần đưa ra đấu giá: 14.285.714 cổ phần

- Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 14.285.714 cổ phần

- Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ 08 giờ 30 phút ngày 25/03/2016 đến 15 giờ 30 phút ngày 15/04/2016

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

- Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 21/04/2016

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

- Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 25/04/2016

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 26/04/2016 đến 16 giờ ngày 05/05/2016

- Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 27/04/2016 đến ngày 04/05/2016