Đấu giá cổ phần CTCP Thương mại Miền núi Thanh Hóa

(BĐT) - Thông báo đấu giá bán cổ phần theo lô để thoái vốn Nhà nước tại CTCP Thương mại Miền núi Thanh Hóa

- Đại diện chủ sở hữu cổ phần: Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa

- Tên doanh nghiệp bán đấu giá: CTCP Thương mại Miền núi Thanh Hóa

- Địa chỉ: Số 100 Triệu Quốc Đạt, Điện Biên, Thành phố Thanh Hóa

- Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh thương mại hàng hóa; Kinh doanh Dịch vụ - Du lịch; Kinh doanh Dịch vụ vận tải hàng hóa được bộ; Xây dựng nhà và các công trình dân dụng khác; Kinh doanh kho bãi và lưu gĩư hàng hóa....

- Vốn điều lệ: 86.000.000.000 đồng (tương đương 8.600.000 cổ phần, mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần). Trong đó, cổ phần Nhà nước nắm giữ: 4.386.000 cổ phần, chiếm 51% vốn điều lệ.

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

- Số lượng lô bán đấu giá: 01 lô; trong đó số lượng cổ phần của một lô: 1.315.800 cổ phần

- Giá khởi điểm một cổ phần: 16.100 đồng/cổ phần

- Giá khởi điểm lô cổ phần: 21.184.380.000 đồng

- Điều kiện tham dự đấu giá: Các nhà đầu tư đáp ứng điều kiện theo Quy chế bán đấu giá cổ phần theo lô để thoái vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Thương mại miền núi Thanh Hóa do Ban chỉ đạo bán phần vốn nhà nước ban hành

- Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ đăng ký cho Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư:

+ Thời gian: Từ 08h30 ngày 22/01/2016 đến 16h30 ngày 02/02/2016 (Sáng từ 8h30’-11h30; chiều từ 13h30-16h30’ các ngày làm việc)

+ Địa điểm: Tại Trụ sở Công ty cổ phần Thương mại miền núi Thanh Hóa – Số 100, Triệu Quốc Đạt, Điện Biên, Thành phố Thanh Hóa

- Thời gian công bố danh sách nhà đầu tư đáp ứng điều kiện: Ngày 19/02/2016

- Đặt cọc đấu giá: 10% giá khởi điểm lô cổ phần

- Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ 8h30’ đến 16h30’ các ngày từ 22/02/2016 ngày 24/02/2016

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian: Chậm nhất 09h00 ngày 29/02/2016

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian: 09h15 ngày 29/02/2016

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 01/03/2016 đến ngày 10/03/2016

- Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 01/03/2016 đến ngày 03/03/2016

 Tài liệu đính kèm