Đấu giá cổ phần Công ty TNHH Nhà nước MTV Đầu tư và du lịch Huế

Thông báo đấu giá bán cổ phần của Công ty TNHH Nhà nước MTV Đầu tư và du lịch Huế

- Tên tổ chức đấu giá: Công ty TNHH Nhà nước MTV Đầu tư và du lịch Huế

- Địa chỉ: Số 45 đường Lê Lợi, phường Phú Hội, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

- Ngành nghề kinh doanh: Dịch vụ kinh doanh nhà hàng tiệc cưới; KInh doanh dịch vụ vận tải

- Vốn điều lệ: 116.000.000.000 đồng

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

- Giá khởi điểm: 12.700 đồng/cổ phần

- Số cổ phần đưa ra đấu giá: 2.900.000 cổ phần

- Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 2.900.000 cổ phần

Điều kiện tham dự đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

- Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ 08 giờ 30 phút ngày 18/08/2016 đến 15 giờ 30 phút ngày 09/09/2016 (Sáng từ 08h30 – 11h30; chiều từ 13h00 - 17h30 các ngày làm việc)

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

- Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 14/09/2016

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

- Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 16/09/2016

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 17/09/2016 đến 00 giờ ngày 26/09/2016

- Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 20/09/2016 đến ngày 23/09/2016