Đấu giá cổ phần Công ty TNHH MTV Thống Nhất

Thông báo đấu giá bán cổ phần lần đầu ra bên ngoài của Công ty TNHH MTV Thống Nhất

- Tên tổ chức đấu giá: Công ty TNHH MTV Thống Nhất

- Địa chỉ: Số 10B phố Tràng Thi, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất xe đạp và xe cho người tàn tật

- Vốn điều lệ dự kiến sau cổ phần hóa: 237.000.000.000 đồng (Hai trăm ba mươi bẩy tỷ  đồng)

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

- Giá khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phần

- Số cổ phần đưa ra đấu giá: 3.035.775 cổ phần

- Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 3.035.775 cổ phần

Điều kiện tham dự đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

- Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ 08 giờ 30 phút ngày 06/05/2016 đến 15 giờ 30 phút ngày 27/05/2016 (Sáng từ 08h30 – 12h00; chiều từ 13h30 - 17h00 các ngày làm việc)

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

- Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 01/06/2016

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

- Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian: 10 giờ 00 phút ngày 03/06/2016

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 04/06/2016 đến ngày 13/06/2016

- Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 07/06/2016 đến ngày 09/06/2016