Đấu giá cổ phần Công ty TNHH MTV Bến xe - Bến tàu Quảng Ninh

Thông báo đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH MTV Bến xe - Bến tàu Quảng Ninh

- Tên tổ chức đấu giá: Công ty TNHH MTV Bến xe - Bến tàu Quảng Ninh

- Địa chỉ: Số 354 đường Hạ Long, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

- Ngành nghề kinh doanh: Quản lý, khai thác bến xe khách, cảng tàu khách trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

- Vốn điều lệ dự kiến sau cổ phần hóa: 26.028.250.000 đồng (Hai mươi sáu tỷ không trăm hai mươi tám triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng)

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

- Giá khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phần

- Số cổ phần đưa ra đấu giá: 1.685.925 cổ phần

- Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 1.685.925 cổ phần

Điều kiện tham dự đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

- Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ ngày 03/03/2016 đến 15 giờ 30 phút ngày 23/03/2016 (Sáng từ 08h30 – 11h30; chiều từ 13h30 - 17h00 các ngày làm việc)

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

- Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 28/03/2016

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

- Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 30/03/2016

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 31/03/2016 đến 16 giờ ngày 09/04/2016

- Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 01/04/2016 đến ngày 06/04/2016 

Tài liệu đính kèm