Đấu giá cổ phần Công ty CP Mía đường Cần Thơ

Thông báo bán đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần Mía đường Cần Thơ

Doanh nghiệp phát hành

Công ty CP Mía đường Cần Thơ

Doanh nghiệp chủ sở hữu

Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước

Giới thiệu về doanh nghiệp

Vốn điều lệ

130.805.470.000

Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá

1.082.758

Giá trị cổ phần đấu giá

10.827.580.000

Lần đấu giá

Thời gian đấu giá

31/05/2016

Giá khởi điểm

33.400

Lãi suất trần

Số mức giá

1

Bước khối lượng

1

Bước giá

100

Khối lượng tối thiểu

100

Khối lượng tối đa

1.082.758

Số lượng nhà đầu tư cá nhân mua

Số lượng nhà đầu tư tổ chức mua

Tổng khối lượng cổ phần cá nhân đăng ký mua

Tổng khối lượng cổ phần tổ chức mua

KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư trong nước được phép ĐK mua

KL cổ phần các nhà đầu tư nước ngoài được phép ĐK mua

Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua

1.082.758

Ngày phát hành

31/05/2016

Ngày đáo hạn

Thời hạn trái phiếu

Lãi suất

Khối lượng phát hành

1.082.758

Kiểu đấu giá trái phiếu

Hình thức bán

1