Đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần Thủy điện Nho Quế 1

Thông báo đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Thủy điện Nho Quế 1 do Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc sở hữu

- Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc

- Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Thủy điện Nho Quế 1

- Địa chỉ: Số 36 Lê Quý Đôn, phường Nguyễn Trãi, thị xã Hà Giang, Hà Giang

- Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất điện

- Vốn điều lệ: 250.000.000.000 đồng

- Vốn thực góp: 69.530.302.001 đồng

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

- Giá khởi điểm: 10.200 đồng/cổ phần

- Số cổ phần đưa ra đấu giá: 2.427.000 cổ phần

- Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 2.427.000 cổ phần

- Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ 08 giờ 30 phút ngày 03/03/2016 đến 15 giờ 30 phút ngày 24/03/2016 (Sáng từ 08h00 – 11h30; chiều từ 13h30 - 17h00 các ngày làm việc)

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

- Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 29/03/2016

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

- Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 31/03/2016

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 01/04/2016 đến 16 giờ ngày 11/04/2016

- Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 04/04/2016 đến ngày 07/04/2016

Tài liệu đính kèm