Đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần Khoáng sản và Đầu tư Khánh Hòa

Thông báo đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Đầu tư Khánh Hòa do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước sở hữu

- Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước

- Tên doanh nghiệp phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Khoáng sản và Đầu tư Khánh Hòa

- Địa chỉ: Số 248 Thống Nhất, Phương Sơn, Nha Trang, Khánh Hòa

- Ngành nghề kinh doanh: Khai thác chế biến khoáng sản; Dịch vụ tư vấn địa chất và khai thác mỏ lộ thiên; Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng...

- Vốn điều lệ: 140.000.000.000 đồng

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

- Giá khởi điểm: 12.800 đồng/cổ phần

- Số cổ phần đưa ra đấu giá: 3.750.000 cổ phần

- Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 3.750.000 cổ phần

- Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ 08 giờ 30 phút ngày 29/03/2016 đến 15 giờ 30 phút ngày 19/04/2016 (Sáng từ 08h30 – 12h00; chiều từ 13h30 - 17h00 các ngày làm việc)

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

- Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 22/04/2016

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

- Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 26/04/2016

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 27/04/2016 đến 16 giờ ngày 06/05/2016

- Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 28/04/2016 đến ngày 05/05/2016