Đơn giá dự thầu một hạng mục cao hơn đơn giá dự toán

Đơn giá dự thầu một hạng mục cao hơn đơn giá dự toán

20/02/2017 - 10:00
(BĐT) - Bên mời thầu tổ chức đấu thầu rộng rãi một gói thầu. Trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu (HSDT) của nhà thầu A, Tổ chuyên gia phát hiện, tại hạng mục X có đơn giá dự thầu cao hơn ba lần so với đơn giá dự toán được duyệt.
Nêu nhãn hiệu hàng hóa trong chào hàng cạnh tranh

Nêu nhãn hiệu hàng hóa trong chào hàng cạnh tranh

21/11/2016 - 10:00
(BĐT) - Luật Đấu thầu (Điều 89 Khoản 6 Điểm i) quy định một trong các hành vi bị cấm trong đấu thầu là nêu yêu cầu cụ thể về nhãn hiệu, xuất xứ hàng hoá trong hồ sơ mời thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hoá, xây lắp hoặc gói thầu hỗn hợp khi áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế.
Hồ sơ dự thầu có hiệu lực từ thời điểm mở thầu

Hồ sơ dự thầu có hiệu lực từ thời điểm mở thầu

22/10/2016 - 13:07
(BĐT) - Luật Đấu thầu (Điều 4 Khoản 42) quy định thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu là số ngày được quy định trong hồ sơ mời thầu và được tính kể từ ngày có thời điểm đóng thầu đến ngày cuối cùng có hiệu lực theo quy định trong hồ sơ mời thầu.
Xử lý vi phạm đối với từng thành viên trong liên danh

Xử lý vi phạm đối với từng thành viên trong liên danh

15/10/2016 - 07:14
(BĐT) - Luật Đấu thầu (Điều 4 Khoản 35) quy định nhà thầu chính là nhà thầu chịu trách nhiệm tham dự thầu, đứng tên dự thầu và trực tiếp ký, thực hiện hợp đồng nếu được lựa chọn. Nhà thầu chính có thể là nhà thầu độc lập hoặc thành viên của nhà thầu liên danh.
Kế thừa năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu sau khi sáp nhập

Kế thừa năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu sau khi sáp nhập

09/10/2016 - 21:48
(BĐT) - Nghị định số 63/2014/NĐ-CP (Điều 18 Khoản 1 và Khoản 3) quy định, HSDT của nhà thầu phải bao gồm các tài liệu chứng minh năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu, đồng thời việc đánh giá HSDT bao gồm bước đánh giá về năng lực và kinh nghiệm.
Xử lý gói thầu khi chấm dứt hợp đồng đối với nhà thầu vi phạm

Xử lý gói thầu khi chấm dứt hợp đồng đối với nhà thầu vi phạm

24/09/2016 - 09:37
(BĐT) - Nghị định 63/2014/NĐ-CP (Điều 117 Khoản 11) quy định về cách thức xử lý tình huống trường hợp nhà thầu thực hiện gói thầu vi phạm hợp đồng, không còn năng lực để tiếp tục thực hiện hợp đồng, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ, chất lượng, hiệu quả của gói thầu.
Bảo đảm dự thầu không do ngân hàng phát hành

Bảo đảm dự thầu không do ngân hàng phát hành

27/08/2016 - 07:15
(BĐT) - Đối với trường hợp quy định bảo đảm dự thầu theo hình thức nộp thư bảo lãnh thì thư bảo lãnh phải được đại diện hợp pháp của tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam ký tên với giá trị và thời hạn hiệu lực, đơn vị thụ hưởng theo yêu cầu của HSMT.
Tham khảo tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm

Tham khảo tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm

22/08/2016 - 07:30
(BĐT) - Mục 2.1 Chương II Mẫu HSYC chào hàng cạnh tranh xây lắp ban hành kèm theo Thông tư số 11/2015/TT-BKHĐT (Mẫu số 03) quy định căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà bên mời thầu có thể tham khảo tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm.
Xem xét hợp đồng tương tự để tính năng lực kinh nghiệm như thế nào?

Xem xét hợp đồng tương tự để tính năng lực kinh nghiệm như thế nào?

13/08/2016 - 12:11
(BĐT) - Việc quy định nhà thầu phải có kinh nghiệm thi công gói thầu tương tự trong khoảng thời gian từ 3 năm đến 5 năm gần nhất so với thời điểm tổ chức sơ tuyển nhằm mục đích đánh giá một cách chính xác về kinh nghiệm và năng lực của nhà thầu tại thời điểm sơ tuyển, đồng thời không làm hạn chế sự tham dự của nhà thầu.
Chi phí dự phòng trượt giá và phát sinh khối lượng

Chi phí dự phòng trượt giá và phát sinh khối lượng

08/08/2016 - 14:00
(BĐT) - Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 (Điểm a Khoản 2 Điều 35 và Điểm b Khoản 1 Điều 62) quy định giá gói thầu được tính đúng, tính đủ toàn bộ chi phí để thực hiện gói thầu, kể cả chi phí dự phòng, phí, lệ phí và thuế.