Xuân Hòa định tăng cổ tức từ 5% lên 27%

(BĐT) - Công ty CP Xuân Hòa Việt Nam (mã chứng khoán XHC) vừa công bố dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc điều chỉnh kế hoạch chi cổ tức năm 2017 từ 5% lên mức 27%. 

Dự thảo Nghị quyết cũng có nội dung về việc chi tạm ứng cổ tức năm 2017 tỷ lệ 25%, tương đương 2.500 đồng/CP. Cổ đông sẽ cho ý kiến bằng văn bản về Dự thảo Nghị quyết này.

Kết thúc 9 tháng đầu năm 2017, doanh thu của Xuân Hòa đạt 280,5 tỷ đồng, tăng 12,65% so với cùng kỳ 2016. Lợi nhuận sau thuế đạt 64,8 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ 2016.

Thế Anh