Xây dựng Cẩm nang hướng dẫn doanh nghiệp xã hội

(BĐT) - Tọa đàm Lấy ý kiến góp ý dự thảo Cẩm nang hướng dẫn doanh nghiệp xã hội (DNXH) vừa diễn ra tại Hà Nội.

Theo Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương (CIEM), cẩm nang được xây dựng nhằm trợ giúp các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và các cơ quan đăng ký kinh doanh hiểu rõ hơn về việc thành lập, đăng ký, quản trị và hoạt động khai thác của DNXH.

Cũng theo CIEM, Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành đã tạo nền tảng pháp lý đầu tiên cho việc thành lập, hoạt động của DNXH. Quy định về tiêu chí, quyền và nghĩa vụ của DNXH hiện được nêu tại Điều 10 Luật này. Tuy nhiên, trên thực tế triển khai và hoạt động, DNXH vẫn gặp những khó khăn nên cần thiết ban hành cẩm nang hướng dẫn.        

Việt Anh