TRA đặt kế hoạch lãi 300 tỷ đồng trong năm 2018

(BĐT) - CTCP Traphaco (Mã CK: TRA) vừa công bố tài liệu họp ĐHCĐ thường niên 2018.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty trình kế hoạch doanh thu hợp nhất đạt 2.400 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 300 tỷ đồng; tăng lần lượt 20% và 25% so với năm trước.

Năm 2018, Công ty sẽ thúc đẩy thị trường miền Nam, phát triển kênh phân phối với kế hoạch đạt 300 tỷ đồng doanh thu. Bên cạnh đó, Công ty dành 72 tỷ đồng cho hoạt động đầu tư, chủ yếu là nâng cấp cải tạo nhà máy Hoàng Liệt. Ngoài ra, Công ty dự kiến sẽ phát triển 8 sản phẩm mới ra thị trường.

Về kế hoạch cổ tức năm 2017, HĐQT trình phương án chia 30% tiền mặt, tương đương 124,3 tỷ đồng. Công ty dự kiến tỷ lệ chia cố tức năm 2018 là 30% bằng tiền mặt.

 

 

H.H