Tổng Công ty Việt Thắng tạm ứng cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 25%

(BĐT) - Ngày 5/4 tới sẽ là ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông TCT Việt Thắng – CTCP (Mã CK: TVT) thực hiện quyền tham gia ĐHĐCĐ thường niên 2018 và tạm ứng cổ tức tiền mặt 2017. Thời gian tổ chức Đại hội dự kiến diễn ra trong tháng 4/2018.

Về phương án tạm ứng cổ tức 2017, TVT sẽ thực hiện chi trả với tỷ lệ 25% bằng tiền mặt, tức 2.500 đồng/cổ phiếu. Ngày thanh toán là 23/5.

Với 21 triệu cổ phiếu đang lưu hành, TVT dự kiến sẽ chi ra khoảng 53 tỷ đồng cho đợt chi trả cổ tức.

Năm 2017, TVT ghi nhận mức lợi nhuận sau thuế đạt gần 91 tỷ đồng, giảm 23,6% so với năm 2016. Tổng tài sản cuối năm 2017 là 1.558 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 347 tỷ đồng.

H.H