Tăng cường giám sát tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước

(BĐT) - Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp vừa ban hành Chương trình công tác năm 2017. 

Theo đó, sẽ thường xuyên theo dõi, giám sát tình hình tái cơ cấu, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước (DNNN), thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp thông qua báo cáo của các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp.

Đồng thời tiếp tục rà soát các đơn vị sự nghiệp công lập hiện có đủ điều kiện để cổ phần hóa; theo dõi, đánh giá, tổng kết tình hình sản xuất kinh doanh và hoạt động của DNNN; hoạt động của DN sau cổ phần hóa, kết quả bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO); kết quả thoái vốn nhà nước; tình hình xử lý vướng mắc, khó khăn cho DN...      

Trần Kiên