Sửa đổi điều lệ của SCIC

(BĐT) - Chính phủ đang xem xét sửa đổi Nghị định về điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC). 

Theo đó, SCIC có vốn điều lệ 50.000 tỷ đồng, vẫn hoạt động dưới hình thức công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ nhưng phải bảo đảm kinh doanh có lãi, bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu nhà nước và vốn của SCIC đầu tư tại doanh nghiệp khác, hoàn thành các nhiệm vụ khác do chủ sở hữu nhà nước giao.

Thủ tướng Chính phủ chịu trách nhiệm tổ chức lại, chuyển đổi sở hữu, giải thể và yêu cầu phá sản SCIC; quyết định vốn điều lệ và điều chỉnh vốn điều lệ trong quá trình hoạt động của SCIC; quyết định về quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, thôi việc, nghỉ việc Chủ tịch HĐTV, Tổng giám đốc SCIC.  

Tất Đính

Tin liên quan