Quý I/2018, Pin Ắc quy Miền Nam ước lãi 37 tỷ đồng

(BĐT) - HĐQT CTCP Pin Ắc quy Miền Nam (Mã CK: PAC) vừa thông qua kế hoạch kinh doanh quý I/2018.

Theo đó, Công ty đặt chỉ tiêu doanh thu đạt 800 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 37 tỷ đồng trong quý đầu năm 2018. Lãnh đạo Công ty cho biết kế hoạch này hoàn toàn khả thi.

Hiện tại, Công ty đang tập trung đẩy mạnh công tác quản trị trên tất cả các lĩnh vực nhằm đạt được hiệu quả kinh doanh cao hơn trong năm nay.

Năm 2017, Công ty ghi nhận mức doanh thu thuần đạt 2.613 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt gần 165,8 tỷ đồng. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế giảm gần một nửa so với năm 2016, chỉ đạt 128,54 tỷ đồng.

Hoàng Hải