PVGAS quy định về mua sắm duy trì hoạt động thường xuyên

(BĐT) - Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP (PVGAS) thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam vừa ban hành Quy định về lựa chọn nhà thầu cung cấp nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, vật tư, dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn để đảm bảo tính liên lục cho hoạt động sản xuất và mua sắm duy trì hoạt động thường xuyên của Tổng công ty.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Theo PVGAS, việc ban hành Quy định này nhằm áp dụng thống nhất trong hoạt động lựa chọn nhà thầu cung cấp nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, vật tư, dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn để đảm bảo tính liên lục cho hoạt động sản xuất và mua sắm duy trì hoạt động thường xuyên của Tổng công ty; phù hợp với quy định tại Khoản 2 Điều 3 của Luật Đấu thầu 2013. Quy định về lựa chọn nhà thầu này nêu rõ, phạm vi áp dụng là Tổng công ty, đơn vị trực thuộc, người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại các đơn vị thành viên; các nhà thầu có tư cách hợp lệ. Tổng công ty hiện có 16 phòng ban; 9 đơn vị trực thuộc và 7 đơn vị thành viên.

Quy định này được áp dụng cho hoạt động lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu có giá lớn hơn 50 triệu đồng. Đối với các gói thầu có giá nhỏ hơn hoặc bằng 50 triệu đồng, đơn vị đề xuất lựa chọn nhà thầu trên cơ sở xem xét, đánh giá và lựa chọn từ tối thiểu 1 đến 3 báo giá.

Đặc biệt, theo quy định của Tổng công ty, nhà thầu được xem là tổ chức có tư cách hợp lệ khi đáp ứng một trong hai điều kiện. Một là đơn vị trực thuộc hoặc đơn vị thành viên của Tổng công ty. Hai là nhà thầu đáp ứng đủ 6 điều kiện, gồm: có đăng ký thành lập, hoạt động do cơ quan có thẩm quyền của nước mà nhà thầu đang hoạt động cấp; hạch toán tài chính độc lập; không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật; không đang trong thời gian bị cấm dự thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu...

Trần Nam