PSE đặt mục tiêu 16,8 tỷ đồng lợi nhuận

HĐQT CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ (PSE) vừa thông qua kế hoạch và phương hướng kinh doanh năm 2016, với một số chỉ tiêu chính như: sản lương tiêu thụ 321.600 tấn sản phẩm, doanh thu 2.443 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 16,8 tỷ đồng.