Ông Nguyễn Tiến Vinh được bầu làm Chủ tịch HĐQT PVFCCo

(BĐT) - Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo - mã chứng khoán DPM) đã tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 vào ngày 10/1/2019. Các cổ đông sở hữu 81,9% cổ phần có quyền biểu quyết đã tham dự đại hội.
Phiên họp bất thường năm 2019 của Đại hội đồng Cổ đông PVFCCo
Phiên họp bất thường năm 2019 của Đại hội đồng Cổ đông PVFCCo

ĐHĐCĐ đã thông qua điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD 2018 theo hướng tích cực, với các chỉ số tài chính tăng trưởng cao hơn so với kế hoạch công bố đầu năm 2018. Trong đó, doanh thu tăng từ 8.577 tỷ đồng lên 9.050 tỷ đồng, tương ứng tăng 5,5%, lợi nhuận sau thuế tăng từ 371 tỷ đồng lên 620 tỷ đồng, tương ứng tăng 67%.

Bên cạnh các chỉ tiêu về tài chính, phù hợp với tình hình sản xuất và mùa vụ cuối năm 2018, một số chỉ tiêu sản xuất và kinh doanh các sản phẩm do PVFCCo sản xuất cũng được điều chỉnh như sau: sản lượng kinh doanh Đạm Phú Mỹ là 800.000 tấn; sản phẩm NPK Phú Mỹ do Nhà máy công nghệ hoá học của PVFCCo sản xuất có sản lượng sản xuất và kinh doanh lần lượt là 50.000 tấn và 35.000 tấn; sản lượng UFC85 sản xuất là 13.000 tấn.

Theo kết quả bầu cử tại phiên họp ĐHĐCĐ và phiên họp của HĐQT, HĐQT của PVFCCo hiện tại đã được kiện toàn và có 2 thành viên HĐQT độc lập, đáp ứng quy định hiện hành. Theo đó, ông Nguyễn Tiến Vinh được bầu làm tân Chủ tịch HĐQT PVFCCo, ông Lê Cự Tân, thành viên HĐQT, nguyên Chủ tịch HĐQT PVFCCo, đã được HĐQT bổ nhiệm giữ chức Tổng giám đốc PVFCCo.

Minh Thư