Ngày 15/4, Vietcombank sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2016

Thời gian chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội vào ngày 1/3/2016. Trong kỳ họp lần này, Vietcombank sẽ thông qua phương án tăng vốn điều lệ.
Ngày 15/4, Vietcombank sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2016

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank - mã: VCB) vừa công bố nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Theo đó, trên cơ sở thống nhất ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị, Vietcombank đã thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 vào ngày 15/4/2016.

Thời gian chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội vào ngày 1/3/2016. Ngày giao dịch không hưởng quyền thực hiện theo thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

Nội dung của Đại hội sẽ thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2015 và định hướng năm 2016; thông qua việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2015, thông qua mức thù lao cho các thành viên HĐQT và ban kiểm soát; thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2016.

Kết thúc năm 2015, Vietcombank ghi nhận 6.828 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 16,8% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 5.333 tỷ đồng, tăng 16,3%.

Tổng tài sản của Vietcombank đạt 673.910 tỷ đồng, tăng 16,7% so với thời điểm đầu năm. Cho vay khách hàng đạt 387.151 tỷ đồng, tăng trưởng 19,7%. Tiền gửi của khách hàng đạt 499.764 tỷ đồng, tăng 18,3%.

Tổng số nợ xấu của Vietcombank tính đến cuối năm 2015 là 7.777 tỷ đồng, tăng 316 tỷ đồng so với năm trước. Tỷ lệ nợ xấu chiếm 2% tổng dư nợ cho vay, trong khi đó cuối năm 2014, tỷ lệ này ở mức 2,3%. Về cơ cấu nợ, nợ có khả năng mất vốn tăng mạnh 58,8% lên mức 5.672 tỷ đồng, chiếm 73% tổng số nợ xấu.

Theo Kim Tiền
Trí thức trẻ

Tin liên quan