LDG đặt kế hoạch lợi nhuận 554 tỷ đồng trong năm 2018

(BĐT) - CTCP Đầu tư LDG (Mã CK: LDG) vừa thông qua Nghị quyết của HĐQT về kế hoạch kinh doanh cho năm 2018.

Theo đó, Công ty đặt kế hoạch doanh thu năm 2018 đạt 2.633 tỷ đồng, tăng 75,6% so với kế hoạch năm 2017; lợi nhuận sau thuế ước đạt 554 tỷ đồng, gấp 2,2 lần so với kế hoạch lợi nhuận năm 2017.

Về kế hoạch phân phối lợi nhuận 2018, Công ty dự kiến sẽ trích 7% lợi nhuận sau thuế vào quỹ khen thưởng, phúc lợi và đầu tư; trích 10% trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch để thưởng HĐQT, Ban điều hành; ngoài ra, Công ty chưa có kế hoạch cổ tức 2018.

Lũy kế 9 tháng 2017, Công ty đạt mức doanh thu thuần là 436,5 tỷ đồng, tăng 48% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 186,7 tỷ đồng, tăng 45% so với 9 tháng 2016 và hoàn thành 75% kế hoạch cả năm.

Hoàng Hải