LAS: Lợi nhuận vênh gần 6 tỷ đồng so với kết quả thanh tra thuế

(BĐT) - Theo Kết luận thanh tra của Thanh tra Thuế tỉnh Phú Thọ về kết quả kinh doanh năm 2014 của Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao (LAS), lợi nhuận của công ty này là 566,6 tỷ đồng.
 
LAS: Lợi nhuận vênh gần 6 tỷ đồng so với kết quả thanh tra thuế

Tuy nhiên, theo báo cáo tài chính do Công ty lập, lợi nhuận năm 2014 lại là 560,6 tỷ đồng. Như vậy, so với kết quả thanh tra thuế, số tiền chênh lệch lên tới 6 tỷ đồng so với báo cáo do Công ty lập.

Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao cho biết, nguyên nhân khiến lợi nhuận tăng lên so với báo cáo là do điều chỉnh lại khấu hao tài sản cố định (2.235.945.218 đồng); điều chỉnh lại chi phí sản phẩm dở dang cuối kỳ (tăng lên 3.742.842.032 đồng).

Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh phân bón, hóa chất, điện, nước, xi măng, xăng dầu mỡ; thiết kế xây dựng các công trình, thiết kế, chế tạo, lắp đặt các thiết bị, dây chuyền sản xuất hóa chất; kinh doanh khách sạn, nhà hàng.                

Trần Nam