HTV chốt trả cổ tức tỷ lệ 12%

(BĐT) - Ngày 28/9 tới, Công ty cổ phần Vận tải Hà Tiên (mã: HTV) sẽ thực hiện chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức tiền mặt năm 2017 với tỷ lệ 12%. Thời gian thanh toán dự kiến là ngày 22/10.

Với lượng chứng khoán đang lưu hành hơn 13,1 triệu cổ phiếu, Công ty dự kiến chi 15,72 tỷ đổng để trả cổ tức.

Theo báo cáo tài chính đã kiếm toán, nửa đầu năm 2018, Công ty đạt 97,95 tỷ đồng doanh thu và gần 13 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

Năm 2018, Công ty đặt mục tiêu doanh thu 212 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hơn 24 tỷ đồng và tỷ lệ chia cổ tức ở mức 15% bằng tiền mặt.

T.H