HCC chốt trả cổ tức tiền mặt năm 2017 tỷ lệ 30%

(BĐT) - Ngày 20/9 tới, Công ty cổ phần Bê tông Hòa Cầm – Intimex (mã: HCC) sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2017, tỷ lệ 30%. Thời gian thanh toán dự kiến từ ngày 18/10.

Theo BCTC đã kiếm toán năm 2017, Công ty ghi nhận mức doanh thu đạt 338 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 25,81 tỷ đồng. Hiện Công ty chưa tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2018.

Theo kế hoạch kinh doanh năm 2018 trong tài liệu họp ĐHCĐ, Công ty đặt mục tiêu doanh thu đạt 385 tỷ đồng, chỉ tiêu lợi nhuận 30 tỷ đồng, và tỷ lệ chia cổ tức dự kiến ở mức 20% bằng tiền mặt.

6 tháng đầu năm nay, Công ty đạt 161,08 tỷ đồng doanh thu và 12,72 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế; giảm lần lượt 13,2% và 34% so vơi cùng kỳ năm ngoái. 

T.H