Hà Nội yêu cầu doanh nghiệp công bố thông tin

(BĐT) - UBND TP. Hà Nội vừa có văn bản đốc thúc các tổng công ty, công ty TNHH MTV 100% vốn nhà nước thuộc UBND Thành phố thực hiện công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước (DNNN).

Cụ thể, UBND Thành phố yêu cầu các DN triển khai kịp thời việc công bố các thông tin gồm: chiến lược phát triển của DN; kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển hàng năm của DN; báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới DN hàng năm; báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của DN; báo cáo tài chính 6 tháng và báo cáo tài chính năm của DN...

Sở Tài chính được UBND Thành phố giao tham mưu, đề xuất UBND Thành phố hình thức xử lý đối với các DN không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ, không đúng thời hạn về công bố thông tin; nội dung công bố thông tin không trung thực.

Hải Bình