Hà Nội đặt mục tiêu 30 - 35% DN tư nhân đổi mới sáng tạo

(BĐT) - UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.

Theo đó, một số chỉ tiêu quan trọng đã được đặt ra: Hàng năm có khoảng 30 - 35% doanh nghiệp tư nhân có hoạt động đổi mới sáng tạo; năng suất lao động tăng 4 - 5%/năm; số lượng doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đạt 400.000 doanh nghiệp đến năm 2020.

Để đạt được các mục tiêu trên, Thành phố sẽ tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho phát triển kinh tế tư nhân và hỗ trợ kinh tế tư nhân đổi mới sáng tạo, hiện đại hóa công nghệ và phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng suất lao động. Phát triển kinh tế tư nhân bền vững cả về mặt số lượng và chất lượng, hình thành mô hình doanh nghiệp hiện đại, gắn kết với mạng sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu, tạo dựng và phát triển các sản phẩm có thương hiệu mạnh, các doanh nghiệp, tập đoàn mạnh, các cụm ngành có lợi thế cạnh tranh của Thủ đô. Thu hẹp khoảng cách về trình độ công nghệ, chất lượng nhân lực và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp tư nhân so với nhóm dẫn đầu ASEAN-4.

Các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã của Hà Nội sẽ đẩy mạnh việc tuyên truyền, khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân, coi đây là nhiệm vụ quan trọng phải được tiến hành thường xuyên, liên tục. Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội được giao là cơ quan thường trực triển khai kế hoạch.                

T.A