GMD chốt trả cổ tức năm 2017 tỷ lệ 15%

(BĐT) - Ngày 18/9 tới, CTCP Gemadept (mã: GMD) sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2017 với tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán dự kiến là ngày 28/9.

Dự kiến, Công ty sẽ chi khoảng 455,5 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu. Tính tới cuối tháng 6, Công ty có lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 687,7 tỷ đồng, thặng dư vốn cổ phần 1.942 tỷ đồng, và 140,5 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển.

6 tháng đầu năm 2018, Công ty ghi nhận mức doanh thu thuần đạt 1.287 tỷ đồng, giàm 31% so với cùng kỳ năm 2017. Lợi nhuận sau thuế nửa đầu năm nay của Công ty đạt 5.248 tỷ đồng, gấp 5,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái, phần lớn đến từ hoạt động tài chính do chuyển nhượng vốn đầu tư tại 2 công ty con là Gemadept Shipping và Gemadept Logistics.

T.H