GAS vượt 6% kế hoạch lợi nhuận sau thuế điều chỉnh

Tin từ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, tổng doanh thu hợp nhất năm 2015 của Công ty mẹ PVGas đạt 62.700 tỷ đồng, vượt 3% kế hoạch năm; tổng doanh thu Công ty mẹ - PV Gas đạt 57.100 tỷ đồng, vượt 9% kế hoạch năm.
GAS vượt 6% kế hoạch lợi nhuận sau thuế điều chỉnh

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 8.610 tỷ đồng, vượt 5% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ - PVGas đạt 8.500 tỷ đồng, vượt 6% kế hoạch năm. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế hợp nhất/vốn chủ hữu bình quân đạt 21,8%, Công ty mẹ đạt 23,1%. 

Đây là kế hoạch kinh doanh đã được PVGas điều chỉnh vào gần cuối năm 2015, không phải là kế hoạch kinh doanh đã được ĐHCĐ thông qua hồi đầu năm. 

Hệ số bảo toàn vốn của Công ty mẹ - PV Gas tại thời điểm ngày 31/12/2015 đạt 1,06 lần (Vốn chủ sở hữu tại thời điểm ngày 31/12/2015 là 38,0 nghìn tỷ đồng/Vốn chủ sở hữu tại thời điểm 1/1/2015 là 35,8 nghìn tỷ đồng). 

Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2015 của Công ty mẹ - PV Gas là 0,21 lần, (nợ phải trả đến thời điểm 31/12/2015 là 8.120 tỷ đồng). 

 

Theo Phong Lan
ĐTCK

Tin liên quan