EVNFinance đặt kế hoạch lợi nhuận 2018 tăng 10%

(BĐT) - Đại hội đồng cổ đông năm 2018 Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVNFinance) công bố, tính đến ngày 31/12/2017, tổng tài sản của Công ty đạt 19.341 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế năm 2017 đạt 211,8 tỷ đồng, bằng 106% kế hoạch đề ra. Năm 2018, EVNFinance đặt kế hoạch lợi nhuận tăng trưởng 10%, đạt 230 tỷ đồng.
Tổng tài sản của EVNFinance tính đến ngày 31/12/2017 đạt 19.341 tỷ đồng
Tổng tài sản của EVNFinance tính đến ngày 31/12/2017 đạt 19.341 tỷ đồng

Năm 2017, EVNFinance không chỉ tiếp tục ghi nhận kết quả kinh doanh có lãi, bảo đảm quyền lợi cho cổ đông, mà còn thực hiện thành công sứ mệnh đối với ngành điện, đóng góp tích cực cho xã hội và cộng đồng. Tỷ lệ nợ xấu tính đến ngày 31/12/2017 là 2,09%, duy trì dưới 3% theo định hướng của Ngân hàng Nhà nước, bảo đảm tỷ lệ an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng do Ngân hàng Nhà nước quy định.

Gần 10 năm kể từ ngày chính thức đi vào hoạt động (1/9/2008), với những nỗ lực không ngừng nghỉ của ban lãnh đạo và tập thể cán bộ nhân viên, vượt qua những giai đoạn khó khăn nhất của hệ thống tài chính, ngân hàng Việt Nam, EVNFinance đã tự hào khẳng định vị thế của một tổ chức tín dụng hoạt động hiệu quả, hướng đến phát triển bền vững. 

Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023 cam kết đưa EVNFinance đến năm 2022 trở thành một trong những định chế tài chính hàng đầu tại Việt Nam.
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm nay diễn ra ngày 26/4/2018 đã bầu Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023, tiếp nhận nhiệm vụ chèo lái, đưa con thuyền EVNFinance tiến lên phía trước, hướng tới những mục tiêu đã đề ra. Năm 2018 là năm đầu tiên của nhiệm kỳ 2018 - 2023, ý thức được vai trò của nguồn nhân lực quản lý chất lượng cao, EVNFinance đã có văn bản đề nghị các cổ đông xem xét đề cử, ứng cử nhân sự tham gia từ tháng 2/2018. Đến ngày 4/3/2018, Công ty đã nhận được các đề cử. Danh sách các ứng cử viên đã được Ngân hàng Nhà nước thẩm định và thông qua bằng văn bản ngày 20/4/2018.

Đại hội cũng đã thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội: Sửa đổi Điều lệ của Công ty, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát, Quy chế quản trị nội bộ...

Phát biểu tại Đại hội, đại diện Ngân hàng Nhà nước đã ghi nhận các kết quả hoạt động của EVNFinance, khẳng định quá trình chuẩn bị nhân sự Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, được Ngân hàng Nhà nước thẩm tra và chấp thuận bằng văn bản.

Đại hội đồng cổ đông đã đồng thuận với những cam kết của Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023 đưa EVNFinance đến năm 2022 trở thành một trong những định chế tài chính hàng đầu tại Việt Nam; giữ vai trò chủ đạo trong thu xếp vốn, tài trợ vốn, đầu tư, cung cấp các sản phẩm dịch vụ tài chính cho các tổ chức hoạt động trong ngành điện, các thành phần kinh tế khác và cá nhân; là một trong những tổ chức tín dụng hàng đầu cung cấp sản phẩm dịch vụ bán lẻ tại thị trường Việt Nam, kinh doanh có lợi nhuận hàng năm, bảo đảm lợi ích cho cổ đông.

Tuyết Mai