Dược phẩm Cửu Long chốt danh sách chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ 5%

(BĐT) - Ngày 22/6/2018 tới sẽ là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2017 của Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long (Mã CK: DCL). Thời gian nhận cổ tức là ngày 9/7/2018.

Năm 2017, Công ty đạt 74,303 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ, trong đó 28,4 tỷ đồng chia cổ tức với tỷ lệ 5% vốn điều lệ. Cũng trong năm này, Công ty đã thực hiện đồng thời nhiều hoạt động mở rộng kinh doanh, như: mua lại công ty Euvipharm, góp vốn thành lập công ty sản xuất thuốc ung thư, đầu tư nhà máy sản xuất viên nang rỗng.

Năm 2018, Công ty đặt kế hoạch kinh doanh đạt 963 tỷ đồng doanh thu và 86 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Bên cạnh đó, Công ty cũng đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu ưu đãi ESOP cho người lao động, với tổng khối lượng phát hành là 1,5 triệu cổ phiếu.

T.H