DNP đặt kế hoạch tăng trưởng 67,12% lợi nhuận sau thuế

Theo thông tin từ CTCP Nhựa Đồng Nai (DNP), năm 2016, Công ty đặt kế hoạch doanh thu 1.622 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 75,3 tỷ đồng. So với năm 2015, đây là kế hoạch tăng trưởng khá mạnh, với doanh thu tăng 79,49%, lợi nhuận sau thuế tăng 67,12%.
DNP đặt kế hoạch tăng trưởng 67,12% lợi nhuận sau thuế

Việc tăng trưởng này có đóng góp chủ yếu của mảng ống nhựa hạ tầng, nước sạch và mảng mới là nhựa công nghiệp.

Cụ thể, năm 2016, DNP dự kiến 341 tỷ đồng doanh thu bao bì, 649,352 tỷ đồng doanh thu ống nhựa hạ tầng, 57 tỷ đồng doanh thu từ ống nhựa M&E. Mảng nhựa công nghiệp năm 2015 chưa có doanh thu, năm nay đặt mục tiêu 525 tỷ đồng. Mảng  ống nhựa hạ tầng và nhựa công nghiệp cũng sẽ đóng góp phần lớn vào lợi nhuận năm nay của DNP.

Năm nay, DNP dự kiến sẽ phát hành tăng vốn lên 300 tỷ đồng thông qua phát hành cho cổ đông hiện hữu và chào bán riêng lẻ. Theo đó, Công ty dự kiến phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ tương ứng là 22% vốn điều lệ và 18% vốn điều lệ. Phần chào bán ra công chúng có tỷ lệ 60%. Bên cạnh đó, Công ty sẽ thực hiện chào bán gần 2,986 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho các đối tác, nhà đầu tư tài chính và CBCNV.

Theo PV
ĐTCK