Đầu tư Nam Long thông qua phương án phát hành 660 tỷ đồng trái phiếu

(BĐT) - Công ty CP Đầu tư Nam Long vừa thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành trái phiếu. 

Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có bảo lãnh thanh toán. Tổng giá trị dự kiến phát hành là 660 tỷ đồng, kỳ hạn 7 năm với lãi suất trái phiếu cố định trong thời hạn nhưng không vượt quá 6,7%. Mệnh giá của một trái phiếu là 1 tỷ đồng.

Về phương thức thanh toán, khoản gốc trái phiếu được thanh toán một lần vào ngày đáo hạn hoặc ngày mà các trái phiếu đến hạn thanh toán do bị thu hồi nợ trước hạn hoặc do nguyên nhân khác theo các điều khoản và điều kiện của trái phiếu. Còn khoản lãi trái phiếu được thanh toán định kỳ hàng quý.

Nguồn vốn để mua lại trái phiếu và thanh toán lãi là từ tiền thu bán sản phẩm căn hộ, nhà phố các dự án đang phát triển, Khu đô thị mới Vàm Cỏ Đông (Dự án Waterpoint)...        

                

Hoàng Việt