CII phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu được bảo lãnh và 200 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ

Trái phiếu phát hành riêng lẻ không chuyển đổi, không có tài sản đảm bảo, kỳ hạn 2 năm và dự kiến phát hành trong 6 tháng đầu năm 2018.

Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP HCM (Mã: CII) vừa công bố phát hành riêng lẻ 200 tỷ đồng giá trị trái phiếu doanh nghiệp, không chuyển đổi, không tài sản đảm bảo. Mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu.

Trái phiếu có kỳ hạn 2 năm, dự kiến phát hành trong 6 tháng đầu năm 2018 nhằm tăng quy mô vốn hoạt động. Nguồn thanh toán gốc và lãi trái phiếu khi đến hạn sẽ được đảm bảo từ doanh thu và nguồn tiền hợp pháp của công ty.

Bên cạnh đó, HĐQT chấp thuận cho CII xúc tiến phương án phát hành khoảng 1.000 tỷ đồng giá trị trái phiếu được bảo lãnh thanh toán bởi một tổ chức tài chính quốc tế. CII cho biết đang thống nhất một số nội dung cơ bản về điều kiện bảo lãnh trái phiếu và mức phí liên quan. Sau khi hai bên thống nhất chính thức các điều kiện liên quan đến bảo lãnh trái phiếu, Công ty sẽ trình HĐQT thông qua đề án phát hành trái phiếu chi tiết.

Tính tới ngày 31/12/2017, CII có 2.223 tỷ đồng vay nợ ngắn hạn và 7.166 tỷ đồng vay nợ dài hạn, trong đó có 1.344 tỷ đồng trái phiếu.

Mới đây, CII cũng trình kế hoạch tài chính 2018 với doanh thu 6.300 tỷ đồng, LNST công ty mẹ 1.210 tỷ đồng. Doanh thu gấp 3 lần thực hiện năm trước nhưng lợi nhuận cổ đông công ty mẹ lại giảm 20%.

Trong năm 2017, HĐQT trình cổ đông tạm thời không chi trả cổ tức năm 2017 và giữ lại toàn bộ lợi nhuận nhằm phục vụ cho hoạt động đầu tư mới. Cho năm 2018, tỷ lệ cổ tức dự kiến 31%/năm.


NDH