Chứng khoán IB dự kiến chia cổ tức 2017 tỷ lệ 15%

(BĐT) - Ngày 26/3 sẽ là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty Chứng khoán IB (IBSC), dự kiến được tổ chức trong tháng 4/2018.

HĐQT IBSC dự kiến sẽ trình Đại hội thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2017, trong đó chia cổ tức với tỷ lệ 15% (10% cổ phiếu và 5% tiền mặt).

Về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2017, IBSC ghi nhận mức doanh thu đạt 387,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 78,3 tỷ đồng.

Công ty hiện có 155,2 tỷ đồng lợi nhuận chưa phân phối, vốn chủ sở hữu đạt 924,5 tỷ đồng.

H.H