BIDV tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

(BĐT) - Ngày 22/4/2017, tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017. Tham dự Đại hội có 295 người đại diện cho 3,2 triệu cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm hơn 96% số cổ phần có quyền biểu quyết.
BIDV tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

ĐHĐCĐ thường niên BIDV 2017 thông qua nhiều nội dung quan trọng: Tổng kết hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2012 - 2016, định hướng 2017 - 2022, trọng tâm 2017; Báo cáo kết quả kinh doanh 2016, kế hoạch kinh doanh 2017; Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát; Báo cáo tài chính hợp nhất 2016 đã được kiểm toán, phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức 2016; Ngân sách và mức thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017…

Theo báo cáo, tính đến 31/12/2016, tổng tài sản BIDV đạt 1.006.404 tỷ đồng, tăng 18,3% so với 2015, chiếm 14% tổng tài sản toàn ngành ngân hàng; nguồn vốn huy động đạt 940.020 tỷ đồng, tăng 21,1% so với 2015; dư nợ tín dụng đạt 723.697 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 7.709 tỷ đồng, tăng 3,2% so với 2015. Chất lượng tín dụng được kiểm soát chặt chẽ, tỷ lệ nợ xấu luôn thấp hơn tỷ lệ nợ xấu tối đa do ĐHĐCĐ đặt ra…

Hoạt động kinh doanh của BIDV trong quý I/2017 ổn định, bám sát định hướng và lộ trình kế hoạch kinh doanh năm. Tổng tài sản đến hết quý I đạt trên 1.025 nghìn tỷ, tăng 1,8% so với đầu năm; dư nợ tín dụng tăng 4,85% so với đầu năm; chất lượng tín dụng được kiểm soát theo mục tiêu.

Hiện tại, BIDV có mạng lưới hoạt động trải rộng khắp các tỉnh/thành phố trong cả nước với 191 chi nhánh và gần 1.000 phòng giao dịch; 13 công ty trực thuộc và đơn vị liên doanh, 6 Văn phòng đại diện tại nước ngoài và trên 24.000 cán bộ, nhân viên. BIDV hiện có quan hệ với gần 300 nghìn khách hàng doanh nghiệp; gần 9 triệu khách hàng cá nhân, chiếm gần 10% dân số Việt Nam; hơn 2.300 định chế tài chính hàng đầu của 117 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn cầu.

Năm 2017, BIDV phấn đấu huy động vốn tăng trưởng 16,5%; dư nợ tín dụng tăng trưởng ≤16%; lợi nhuận trước thuế 7.750 tỷ đồng; tỷ lệ nợ xấu <3%; tỷ lệ chi trả cổ tức ≥7% và không thấp hơn lãi suất tiết kiệm 12 tháng VND. BIDV cũng sẽ tập trung triển khai Đề án tăng cường năng lực tài chính toàn diện, trong đó quyết tâm thực hiện các biện pháp tăng vốn điều lệ; xây dựng kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2017 - 2020 gắn với phương án tái cơ cấu BIDV giai đoạn 2. 

Hồng Vân