Becamex TDC sáp nhập 2 công ty thành viên

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Kinh doanh Phát triển Bình Dương (mã TDC, sàn HOSE) vừa quyết định sáp nhập 2 công ty con.

Becamex TDC sáp nhập 2 công ty thành viên - ảnh 1
Cổ tức của TDC qua các năm

Theo đó, Công ty TNHH MTV Cửa sổ Mùa Xuân sẽ được sáp nhập vào Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư Xây dựng Việt.

Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị phê duyệt phương án sáp nhập 2 công ty trên.

Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương là doanh nghiệp được cổ phần hóa từ bộ phận kinh doanh thương mại của Công ty Thương mại Đầu tư và Phát triển (Becamex) từ năm 2002.

Vốn điều lệ doanh nghiệp này tại thời điểm cổ phần hóa năm 2002 mới chỉ là 2,5 tỷ thì nay vốn của công ty này đã đạt mức 1.000 tỷ đồng.

Doanh thu thời điểm năm 2002 là gần 56 tỷ đồng và đến năm 2014 tổng doanh thu đạt gần 1.800 tỷ đồng.

Becamex TDC sáp nhập 2 công ty thành viên - ảnh 2
Becamex TDC được cổ phần hóa từ bộ phận kinh doanh thương mại của Becamex vào năm 2002
Hiện tại, mặc dù quy mô đã tăng mạnh so với thời điểm thành lập nhưng các chỉ số tổng tài sản, vốn điều lệ, vốn chủ sở hữu của Công ty vẫn nhỏ hơn các công ty kinh doanh trong lĩnh vực xây lắp và bất động sản như Công ty Cổ phần Xây dựng Kinh doanh Nhà và Địa ốc Hòa Bình, Công ty Cổ phần Xây dựng số 5.

Tuy nhiên, xét về hiệu quả hoạt động thì chỉ số lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu, lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ của công ty TDC vẫn tỏ ra hiệu quả.

Theo Chí Tín
Đầu tư