Bảo hiểm Bưu điện ước lãi đạt 145 tỷ đồng trong năm 2017

(BĐT) - Hội đồng quản trị Tổng CTCP Bảo hiểm Bưu điện (Mã CK: PTI) vừa thông qua báo cáo về kết quả kinh doanh ước tính trong năm 2017.

Theo đó, ước tính doanh thu từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt 3.331 tỷ đồng, hoàn thành 96% kế hoạch đề ra, trong đó phần lớn là doanh thu phí bảo hiểm gốc và 141 tỷ đồng là doanh thu nhận tái bảo hiểm. Tuy nhiên, hoạt động kinh bảo hiểm thu lãi 25,9 tỷ đồng, gấp 2,78 lần kế hoạch và tăng 590% so với năm 2016.

Hoạt động từ đầu tư vẫn mang lại lợi nhuận chính với 154,7 tỷ đồng. Ước tính lợi nhuận trước thuế và sau thuế cả năm 2017 lần lượt đạt 180,6 tỷ đồng và 144,98 tỷ đồng, vượt 24% kế hoạch đề ra và tăng 39% so với năm 2016.

Năm 2018, Công ty đặt kế hoạch doanh thu từ kinh doanh bảo hiểm đạt 3.598 tỷ đồng, tăng 8% so với doanh thu ước tính năm 2017. Trong khi, kế hoạch lợi nhuận dự kiến chỉ đạt 110,8 tỷ đồng, giảm 24% so với ước tính thực hiện năm 2017. Công ty dự kiến tỷ lệ chia cổ tức duy trì ở mức 12% trong năm tới.

Hoàng Hải