Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35 về phát triển doanh nghiệp

(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa có văn bản yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam báo cáo tổng kết  tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 và Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP theo tinh thần Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp.

Theo yêu cầu, các đơn vị phải báo cáo về tình hình thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp được giao trong năm 2017, trong đó nêu bật những kết quả thực hiện nhiệm vụ, giải pháp được giao và dự kiến tác động đối với cộng đồng doanh nghiệp. Trong báo cáo nêu rõ những nhiệm vụ chưa thực hiện, chưa hoàn thành trong năm 2017 và nguyên nhân; đồng thời đề xuất, kiến nghị nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và dự kiến tập trung thực hiện để hỗ trợ doanh nghiệp năm 2018 và các năm tiếp theo.

Báo cáo gửi về Bộ KH&ĐT và Văn phòng Chính phủ trước ngày 15/12 để tổng hợp, báo cáo Chính phủ.

Việt Anh