Ban hành 2 nghị định hướng dẫn Luật Hỗ trợ DNNVV

(BĐT) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 38/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) khởi nghiệp sáng tạo (NĐ38) và Nghị định số 39/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ DNNVV (NĐ39).
Ban hành 2 nghị định hướng dẫn Luật Hỗ trợ DNNVV

Trong đó, NĐ38 đưa ra các quy định xác định địa vị pháp lý của các công ty đầu tư khởi nghiệp sáng tạo, quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo. Đặc biệt, Nghị định khơi thông dòng vốn cho khởi nghiệp sáng tạo thông qua việc khuyến khích thành lập các công ty đầu tư khởi nghiệp sáng tạo, quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo.

Còn NĐ39 đưa ra những hướng dẫn chung về tiêu chí xác định DNNVV; hỗ trợ thông tin, tư vấn và pháp lý; hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực; hỗ trợ DNNVV chuyển đổi từ hộ kinh doanh và hỗ trợ DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị.

Cả hai nghị định trên đều có hiệu lực thi hành từ ngày 11/3/2018. Như vậy, đến thời điểm này vẫn còn 2/4 nghị định hướng dẫn Luật Hỗ trợ DNNVV chưa được ban hành.    

Trung Hiếu