Ban điều hành Hòa Phát được thưởng 13 tỷ đồng

(BĐT) - Ngày 31/3/2016 tới đây, Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát sẽ tiến hành ĐHCĐ thường niên 2015.

Hòa Phát đề xuất kế hoạch doanh thu và lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2016 lần lượt đạt 28.000 tỷ đồng và 3.200 tỷ đồng. So với doanh thu và LNST năm 2015, kế hoạch của HĐQT Hòa Phát tăng nhẹ về doanh thu và lợi nhuận giảm hơn 300 tỷ đồng.

Với kết quả vượt 7,8% kế hoạch lợi nhuận 2015, Ban điều hành Hòa Phát có cơ hội nhận 13 tỷ đồng tiền thưởng (5% phần vượt kế hoạch lợi nhuận) như ĐHCĐ năm 2015 thông qua. Năm 2016, Hòa Phát tiếp tục đề xuất kế hoạch thưởng Ban điều hành tối đa 5% phần LNST vượt kế hoạch.

Hòa Phát dự kiến chia cổ tức năm 2015 với tỷ lệ 30%, trong đó 15% bằng tiền mặt và 15% bằng cổ phiếu. Thời gian thực hiện vào quý 2/2016.  Tỷ lệ cổ tức dự kiến năm 2016 cũng ở mức 30%.

Minh Thư

Tin liên quan