Yêu cầu rà soát, đánh giá hệ thống chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa có Văn bản số 3340/BKHĐT-TH đề nghị các bộ, ngành, địa phương rà soát, đánh giá hệ thống chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KTXH) hiện hành và đề xuất Hệ thống chỉ tiêu KTXH 5 năm 2016 - 2020, thuộc ngành, lĩnh vực và đơn vị được phân công phụ trách.
Yêu cầu rà soát, đánh giá hệ thống chỉ tiêu  kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa có Văn bản số 3340/BKHĐT-TH đề nghị các bộ, ngành, địa phương rà soát, đánh giá hệ thống chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KTXH) hiện hành và đề xuất Hệ thống chỉ tiêu KTXH 5 năm 2016 - 2020, thuộc ngành, lĩnh vực và đơn vị được phân công phụ trách. 

 

Tại Văn bản này, Bộ KH&ĐT lưu ý, trong triển khai thực hiện, các đơn vị tập trung làm rõ các nội dung chủ yếu: Rà soát, đánh giá đồng bộ, toàn diện hệ thống chỉ tiêu Kế hoạch phát triển KTXH 5 năm 2011 - 2015 và hàng năm đang áp dụng hiện nay thuộc ngành, lĩnh vực và đơn vị được phân công phụ trách; Đề xuất xây dựng hệ thống chỉ tiêu áp dụng cho xây dựng Kế hoạch phát triển KTXH 5 năm và hàng năm cấp quốc gia theo ngành, lĩnh vực và cấp địa phương, trong đó lưu ý làm rõ chỉ tiêu cần thiết báo cáo Quốc hội, chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ quyết định giao kế hoạch phát triển KTXH hàng năm, chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ ủy quyền cho Bộ KH&ĐT giao kế hoạch. Đồng thời, mô tả chi tiết khả năng thu thập và tính toán các chỉ tiêu đề xuất áp dụng cho giai đoạn tới.

IMG

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hệ thống chỉ tiêu hiện nay chưa được nghiên cứu một cách thấu đáo, còn nhiều tồn tại, hạn chế, chưa thật phù hợp với cơ chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

 

Ảnh: Nhã Chi

Theo Bộ KH&ĐT, hệ thống chỉ tiêu kế hoạch là một bộ phận quan trọng của Kế hoạch phát triển KTXH, nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, định hướng trong từng giai đoạn phát triển, đồng thời là cơ sở để đề ra các giải pháp, chính sách thực hiện kế hoạch. Các chỉ tiêu kế hoạch phát triển KTXH 5 năm và hàng năm được Chính phủ trình Quốc hội là các chỉ tiêu quan trọng, cốt lõi, phản ánh sự phát triển chung của nền kinh tế. Tuy nhiên, hệ thống chỉ tiêu hiện nay chưa được nghiên cứu một cách thấu đáo, còn nhiều tồn tại, hạn chế, chưa thật phù hợp với cơ chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

 

Vì vậy, việc nghiên cứu Đề án hệ thống chỉ tiêu Kế hoạch phát triển KTXH 5 năm 2016 - 2020 và hàng năm là việc rất cần thiết và cấp bách, vừa để phục vụ cho việc đổi mới công tác kế hoạch, xây dựng kế hoạch 5 năm và hàng năm, đồng thời tạo điều kiện để hoàn thiện nâng cao hiệu quả công tác giám sát.

 

Để phục vụ kịp thời cho việc xây dựng Kế hoạch phát triển KTXH 5 năm 2016 - 2020 và hoàn thiện Báo cáo chính trị, báo cáo kinh tế tại Đại hội Đảng các cấp, báo cáo Quốc hội, Bộ KH&ĐT đề nghị các bộ, ngành, địa phương chuẩn bị các nội dung nêu trên và gửi báo cáo về Bộ KH&ĐT trước ngày 10/6/2015 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

 Việt Thắng

ngocthanh